Domovní řád Hotelu u Šuláka

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

Host pracovníkovi recepce hotelu ihned po příchodu předloží svůj platný identifikační průkaz.

V pokoji může host přijímat návštěvy pouze po dobu od 08,00 do 22,00 hodin.

V případě přespání více osob na pokoji, než bylo nahlášeno, je nutno rozdíl uhradit. 

V pokoji a v prostorech celého hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla a uzamknout dveře.

Host je povinen mít klíče stále u sebe z důvodu uzavírání recepce.

V době od 22,00 do 07,00 hodin. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.

Hosté jsou obeznámeni s umístěním vyhrazených parkovacích míst pro Hotel u Šuláka . Za případné odtažení vozidel stojících mimo vyhrazená místa nenese hotel žádnou zodpovědnost.

V budově hotelu platí  zákaz kouření pod pokutou 2500,- CZK / 100,- €.

Host je povinen pokoj uvolnit nejpozději do 11,00 hodin posledního dne, není-li sjednána jiná doba odhlášení. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat  pobyt za další noc.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU

Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14,00 do 18,00 hodin. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávka garantována kreditní kartou.

Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

VZNIKLÉ ŠKODY

Hotel odpovídá pouze za škodu na odložených věcech, penězích či cennostech, které byly ubytovanou osobou uloženy pracovníkovi recepce do úschovy.

Host hradí veškeré náklady na způsobené škody či krádeže jím způsobené, a to bez zbytečného odkladu z karty uvedené pro garanci.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

backtotop